pints and crafts

Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem ei est. Eos ei nisl graecis, vix aperiri elit

Get social:

Speciale aanbieding!

Original Box
Elke maand 5 zorgvuldig uitgezochte bieren!

d

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden YourCraftBeer BV

 

Artikel 1. Definities

1.              YourCraftBeer BV is een BV die zich ten doel stelt Het aanbieden van bier pakketten.

2.              In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruikt maakt van de Diensten van YourCraftBeer BV.

3.              In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen YourCraftBeer BV en Klant, een en ander in meest ruime zin.

4.              In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door YourCraftBeer BV en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door YourCraftBeer BV ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

5.              In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.yourcraftbeer.nl.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1.              De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en YourCraftBeer BV gesloten Overeenkomsten waarbij YourCraftBeer BV Diensten aanbiedt of producten levert.

2.              Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met YourCraftBeer BV overeengekomen.

3.              Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4.              De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

 

Artikel 3. De Overeenkomst

1.              Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.              De Klant kan contact opnemen met YourCraftBeer BV via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. YourCraftBeer BV zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.

3.              Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.

4.              Als YourCraftBeer BV een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. YourCraftBeer BV kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.              Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van YourCraftBeer BV dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij YourCraftBeer BV deze schriftelijk bevestigt.

6.              Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door YourCraftBeer BV.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

1.              YourCraftBeer BV zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

2.              YourCraftBeer BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.              Bij het inschakelen van derden zal YourCraftBeer BV de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door YourCraftBeer BV worden doorbelast aan Klant.

4.              De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan YourCraftBeer BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan YourCraftBeer BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan YourCraftBeer BV zijn verstrekt, heeft YourCraftBeer BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

5.              De Klant draagt er zorg voor dat YourCraftBeer BV zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

6.              Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant YourCraftBeer BV hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. YourCraftBeer BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

1.              Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen YourCraftBeer BV en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2.              Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.

3.              Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van YourCraftBeer BV op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

4.              Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen YourCraftBeer BV en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1.              YourCraftBeer BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat YourCraftBeer BV goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.

2.              Voorts is YourCraftBeer BV bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3.              Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is YourCraftBeer BV gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 7. Annulering

1.              Annulering van de Overeenkomst is mogelijk tot 14 dagen na de ondertekening van de offerte. Indien de annulering plaatsvindt binnen deze termijn, doch 48 uur voor de aanvang van de uitvoering van de diensten, dan is Klant verplicht 50% van de overeengekomen honorering te betalen.

2.              Annulering van de Overeenkomst is tot 14 dagen na ondertekening van de offerte mogelijk indien de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen en Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf.

3.              Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.

 

Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

1.              Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2.              YourCraftBeer BV heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

3.              Betaling geschiedt via Automatische incasso maandelijks vooraf en IDeal.

4.              Voor bestellingen binnen Nederland en België vraagt YourCraftBeer BV 6,95 verzendkosten.

5.              Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

6.              De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan YourCraftBeer BV mede te delen.

7.              Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.              Indien YourCraftBeer BV besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 9. Verzending en bezorging

1.              Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.

2.              YourCraftBeer BV bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. YourCraftBeer BV kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger.

3.              De levertermijn van YourCraftBeer BV is afhankelijk van de bestelling. YourCraftBeer BV streeft te allen tijde naar een spoedige levering.

4.              Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

 

Artikel 10. Retournering

1.              Producten kunnen geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort.

2.              Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Indien Klant besluit de Producten te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt YourCraftBeer BV dit dan ook na te laten.

3.              Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.

4.              Indien Klant de bestelling wenst te retournering dient Klant het retourformulier van de Website te downloaden en in te vullen. Dit formulier dient Klant bij de retourzending te voegen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1.              De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. YourCraftBeer BV is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

2.              Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is YourCraftBeer BV nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn op de Website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is YourCraftBeer BV enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.

3.              YourCraftBeer BV is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.

4.              YourCraftBeer BV is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

5.              YourCraftBeer BV is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.

6.              Indien YourCraftBeer BV aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van YourCraftBeer BV met betrekking tot haar Diensten. YourCraftBeer BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

7.              De aansprakelijkheid van YourCraftBeer BV is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien YourCraftBeer BV niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

 

Artikel 12. Overmacht

1.              Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van YourCraftBeer BV, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2.              Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van YourCraftBeer BV zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van YourCraftBeer BV, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3.              In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4.              Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal YourCraftBeer BV overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die YourCraftBeer BV heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 13. Garantie

1.              YourCraftBeer BV geeft geen garanties omtrent de door haar geleverde Producten.

 

Artikel 14. Reclames

1.              Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

2.              Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan YourCraftBeer BV te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3.              Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij YourCraftBeer BV overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

 

Artikel 15. Vertrouwelijkheid van gegevens

1.              Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. YourCraftBeer BV kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

2.              YourCraftBeer BV draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat YourCraftBeer BV enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij YourCraftBeer BV tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

 

Artikel 16. Intellectueel eigendom

1.              YourCraftBeer BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

2.              YourCraftBeer BV van gegevens. Klant zal YourCraftBeer BV vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 17. Klachtenregeling

1.              Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan .

 

Artikel 18. Identiteit van YourCraftBeer BV

1.              YourCraftBeer BV is bij de KvK geregistreerd onder nummer 81906870 en draagt btw-identificatienummer NL862264935B01. YourCraftBeer BV is gevestigd aan Papaverstraat 19 (8012EA) te Zwolle.

2.              YourCraftBeer BV is per e-mail te bereiken via [email protected] of middels de Website www.yourcraftbeer.nl en telefonisch op 0683280534.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.              Op de rechtsverhouding tussen YourCraftBeer BV en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.

2.              Alle geschillen die tussen YourCraftBeer BV en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zwolle of door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de woonplaats van Klant.

 

0
Uw Winkelwagen
  • No products in the cart.